Aktualności
O Stowarzyszeniu
Promocje książek
Wykłady z KNS
Spotkania integracyjne
Galeria
Kontakt
Linki


Jesteś 10654 gościem odwiedzającym tą stronę


Historia Stowarzyszenia:

17 czerwca 2001 r. odbyło się zebranie założycielskie, na którym powołano Stowarzyszenie, przyjęto Statut, wyłoniono Komitet Założycielski, wybrano Prezesa, Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną.

4 grudnia 2001 r. Podlaskie Stowarzyszenie Absolwentów KUL otrzymało osobowość prawną - zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

Stowarzyszenie organizuje coroczne spotkania bożonarodzeniowe absolwentów KUL zamieszkujących północno – wschodnią Polskę, spotkania przy ognisku, promocje książek, wykłady otwarte z Katolickiej Nauki Społecznej oraz dąży do utrzymywania łączności między absolwentami a macierzystą uczelnią.

Cele Stowarzyszenia:

 1. Utrzymywanie łączności pomiędzy absolwentami KUL oraz między nimi a macierzystą Uczelnią
 2. Organizowanie przedsięwzięć o charakterze społecznym, charytatywnym, religijnym kulturalnym, oświatowym, naukowym w duchu katolickiej nauki społecznej
 3. Szerzenie etosu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 4. Kształtowanie postaw religijno-moralnych swoich członków, zgodnie z nauczaniem Kościoła Katolickiego
 5. Promowanie osiągnięć zawodowych absolwentów KUL

Sposoby działania:

 1. Integracja społeczności absolwentów KUL, w tym współpraca i wzajemna pomoc
 2. Organizowanie zjazdów koleżeńskich i innych imprez kulturalnych
 3. Organizowanie różnych form kształcenia np. zebrań, dyskusji, odczytów, seminariów, konferencji, studiów, kursów, obozów szkoleniowych itp.
 4. Organizowanie dni skupienia, pielgrzymek i innych imprez o charakterze religijnym
 5. Działalność promocyjna osiągnięć absolwentów KUL
 6. Działalność wydawnicza
 7. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, mającymi podobne cele

Zarząd Stowarzyszenia:

1. Wojciech Jocz prezes
2.Andrzej Dakowicz wiceprezes
3.Waldemar Pawłowski wiceprezes
4. Małgorzata Leonarda Mazuś skarbnik
5. Lidia Dakowicz sekretarz
6. Ks. Henryk Ciereszko członek zarządu
7. Adam Piotr Urbanowicz członek zarządu
8.Barbara Jocz członek zarządu
9.Emilia Kramkowska członek zarządu

Komisja Rewizyjna:

1. Beata Niegowska przewodnicząca
2.Ks. Józef Zabielski członek komisji
3. Mirosława Jeleniewska członek komisji

Asystent Kościelny:

Ks. Henryk Ciereszko